TBC ร่วมสนับสนุนและให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะในชุมชน ต.บ้านลำ และ ต.หนองสรวง

วันที่ 27 พ.ค. 65 นายสันทัศน์ รันดาเว นายอำเภอวิหารแดง ได้เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลให้กับครัวเรือนต้นแบบที่คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และมอบถังขยะเปียกให้กับครัวเรือนใน ต.บ้านลำ และ ต.หนองสรวง ซึ่งได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “บ้านลำร่วมใจจัดการขยะต้นทางสู่ชุมชนเข้มแข็ง” และโครงการ “เสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนในการจัดการขยะ” ณ วัดบ้านลำ ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง

ในกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ร่วมกิจกรรม 260 คน จากประชาชนในชุมชน ต.บ้านลำ ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง สาธารณสุขอำเภอวิหารแดง และนักเรียนจาก ร.ร. วัดสหกรณรังสรรค์ ร.ร. วัดหนองสรวง (ภิรอุทิศ) ร.ร. วัดบ้านลำ และกศน.วิหารแดง โดยมีบริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด ร่วมสนับสนุนและให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะในชุมชน

กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน TBC SG 2030 เป้าหมายเพื่อความยั่นยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และส่งเสริมยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ BCG Model โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ในส่วนกลยุทธ์ด้านการสร้างพลังเพื่อขับเคลื่อนสังคม (Social Impact): Community Engagement-พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องไปกับเป้าหมายระยะยาวในการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กร ยกระดับการดำเนินธุรกิจมุ่งสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

Contact Us