กลยุทธ์ด้านการสร้างพลังเพื่อขับเคลื่อนสังคม (Social Impact) 

 

1. Health, Safety and Well-being – ส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย และการเป็นอยู่ที่ดี

 • มุ่งมั่นที่จะสร้างความปลอดภัยภายในองค์กร โดยตั้งเป้าหมายการบริหารงานด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล และติดตามวัดผลผ่านตัวชี้วัดที่ชัดเจน คือ อัตราการเกิดอุบัติเหตุ (Total Recordable Injury Rate: TRIR) โดยมีเป้าหมาย TRIR ไม่เกิน 1 กรณี/ หนึ่งล้านชั่วโมง
 • คาดหวังว่าพนักงานอย่างน้อย 80% จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ รวมไปถึงสถานะทางการเงิน

 

2. Diversity and Inclusion – ยอมรับความหลากหลาย

 • เปิดรับการจ้างงานแก่ทุกเพศสภาพ ทุกเชื้อชาติ และทุกชนเผ่า
 • ปลูกฝังค่านิยม “PRIDE” ให้มีการนำไปใช้ในการทำงาน การประชุม และการตัดสินใจ จนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการทำงานร่วมกันทั่วทั้งองค์กร
 • ให้ความสำคัญกับการเปิดรับข้อมูลและความคิดเห็นจากพนักงาน (Feedback system) โดยส่งเสริมให้มีการรับข้อมูลและความคิดเห็นจากพนักงานในหลากหลายช่องทาง เช่น LINE@ TBC Official, Email TBC People News, คณะกรรมการสวัสดิการ, PRIDE Former, การสำรวจความผูกพันต่อองค์กร, การประเมินการให้บริการของหน่วยงานทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมให้มีการ coaching & feedback ของหัวหน้างานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ

 

3. Talent Development – พัฒนาความสามารถพนักงาน

 • มุ่งสร้างแผนทดแทนตำแหน่งที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยตั้งเป้าหมายในการสรรหาตำแหน่งทดแทนจากบุคลากรภายใน 100% แทนการสรรหาอัตรากำลังมาจากภายนอกองค์กร
 • ก้าวสู่การเป็นผู้นำในการสร้างสูตรสำเร็จการพัฒนา “Can Maker” จนเป็นที่ยอมรับในธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋องอลูมิเนียมระดับโลก (World class Can-Maker Development Recipe) โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มอัตราส่วนวิทยากรภายใน Internal trainers ต่อพนักงานในอัตรา 1:20 และอัตราส่วนผู้ประเมินด้านเทคนิค (Technical Assessors) ต่อพนักงานในอัตรา 1:5
 • มุ่งสร้างและสรรหาเครื่องมือการพัฒนาทั้ง Re-Skill และ Up-Skill เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานอย่างรวดเร็ว (Can-Maker Accelerated Development Program) โดยตั้งเป้าลดเวลาในการพัฒนาลง 50% จากกระบวนการพัฒนาแบบเดิมๆ เพื่อรองรับทิศทางธุรกิจที่ผันผวนและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต
 • เดินหน้าสร้างผู้นำที่น่าไว้วางใจ (High Trusted Leader) ผ่านการฝึกทักษะ การสร้างประสบการณ์ที่หลากหลาย และเปิดมุมมองที่รอบด้าน สู่การเป็นผู้นำที่ครบเครื่องในทุกระดับ (Leadership Exposure Program)

 

4. Employee Experience – พัฒนาประสบการณ์พนักงาน

 • ร่วมสร้าง TBC ให้เป็นบ้านที่น่าอยู่ โดยมุ่งสร้างประสบการณ์อันดีแก่บุคลากรทุกจุดรับรู้ (Touchpoint) ผ่านโครงการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและกิจกรรมสัมพันธ์ที่สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานในทุกระดับอย่างมีความต่อเนื่อง เพื่อให้ TBC เป็นสุดยอดองค์กรที่น่ามาร่วมงานด้วย (Best employer)
 • เปิดช่องทางเพื่อรับฟังเสียงของพนักงานผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์
  • Redbox ที่โรงอาหาร
  • TBC Official Line@ ผ่าน People Department
  • Email: TBC People News
  • TBC PRIDE Former
  • ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการประจำเดือน (Welfare Committee)
  • แบบสำรวจความผูกพันของพนักงานประจำปี (Employee Engagement Survey)
  • การประเมินการให้บริการของหน่วยงานทรัพยากรบุคคล (Voices of Customer)

 

5. Community – พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

สนับสนุนการปลูกจิตสำนึกของบุคคลากรต่อการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านตัวชี้วัดสำคัญ ดังนี้

 • พนักงานทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาอย่างน้อย 3 วัน/ปี
 • พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการด้านความยั่งยืนขององค์กร 10 โครงการ/ปี
 • ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนรอบๆ โรงงาน 10 กิจกรรม/ปี
 • แบ่งปันความรู้ด้านเทคนิคกับสถานศึกษาในท้องถิ่น 36 ชั่วโมง/ปี