รายงานความยั่งยืนประจำปี 2565

รายงานความยั่งยืนฉบับที่ 3 ของ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด 

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายงานฉบับเต็ม

รายงานความยั่งยืนประจำปี 2564

รายงานความยั่งยืนฉบับที่ 2 ของ บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด โดยในปีนี้จะเป็นฉบับแรกที่มีทั้งสองภาษา

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายงานฉบับเต็ม

รายงานความยั่งยืนประจำปี 2563

รายงานความยั่งยืนฉบับแรกของ บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด ไม่กี่ปีหลังจากบริษัทได้หันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทได้มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และให้ความสำคัญกับความมั่นคง ครอบคลุมทั้งมิติทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายงานฉบับเต็ม

รายงานความหลากหลายทางชีวภาพของ TBC

ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอีกส่วนสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในแง่ของความสมดุลในระบบนิเวศ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอุตสาหกรรมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันนี้ ทำให้อาจจะส่งผลกระทบและคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพของท้องที่ได้ โดยอาจทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ลดลง และถ้าหากเราไม่ใส่ใจถึงมลภาวะที่โรงงานอุตสาหกรรมสร้างขึ้น นั่นก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เกิดผลกระทบระยะยาวที่ในท้ายที่สุดนั้นอาจจะหวนกลับมาสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อไปได้

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายงานความหลากหลายทางชีวภาพฉบับเต็ม

ข้อมูลสรุปผลการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (กระป๋องอลูมิเนียม)

บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด ร่วมกับ Eco-efficient Engineering Research Lab (Mahidol EcoLab) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการประเมินวัฏจักรชีวิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มประเภทกระป๋องอลูมิเนียมและบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มอีก 3 ประเภทในประเทศไทย ได้แก่ ขวดพลาสติกประเภท PET ขวดแก้ว และกล่องเครื่องดื่ม มุ่งเป้าตอบโจทย์การพัฒนายกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์กระป๋องเครื่องดื่มไทยให้ยั่งยืนครบวงจร ทั้งด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ซัพพลายเชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโลก โดยในรายงานฉบับนี้จะเป็นรายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับผลการศึกษาวัสดุประเภทกระป๋องอลูมิเนียม

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านข้อมูลสรุปผลการศึกษา LCA กระป๋องอลูมิเนียม