TBC ร่วมให้ความรู้ในโครงการกำจัดขยะ ต.หนองหมู

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการและเครือข่ายผู้นำโครงการกำจัดขยะ ต.หนองหมู จ.สระบุรี จัดกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการกำจัดขยะร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน นำโดย คุณอารยะ ชีสังวร นายกเทศบาลตำบลหนองหมู, คุณร่วม มโนน้อม หัวหน้าสาธารณสุข อ.วิหารแดง, คุณถวัลย์ พอกประโคน ผอ. ร.ร. วัดสร้างบุญ, คุณอรดา ธรรมเที่ยง ผอ. ร.ร. วัดคลองใหม่, คุณอิทธิพล กุลาดี รองปลัดเทศบาลตำบลหนองหมู, คุณจงรัก อ่ำอินทร์ ผอ. ร.พ. ส่วนตำบลหนองหมู, คณะครู กศน. อ.วิหารแดง และทีมพี่เลี้ยง สสส. พร้อมด้วย คุณวลีทิพย์ พรหมโมบล ผจก. ฝ่ายความยั่งยืน บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด, คุณชูเกียรติ นิพัทธนนท์ รอง ผจก. ฝ่ายบุคคล บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด และทีมงาน ร่วมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะและแจกถังขยะสำหรับใส่เศษอาหารที่ย่อยสลายได้ในครัวเรือนแก่ชาวบ้านในเขตเทศบาลและอบต. หนองหมู ซึ่งมาร่วมกิจกรรมรวม 150 คน

กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน TBC SG 2030 เป้าหมายเพื่อความยั่นยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และส่งเสริมยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ BCG Model โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ในส่วนกลยุทธ์ด้านการสร้างพลังเพื่อขับเคลื่อนสังคม (Social Impact): Community Engagement-พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องไปกับเป้าหมายระยะยาวในการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กร ยกระดับการดำเนินธุรกิจมุ่งสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

Contact Us