บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด

บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด หรือ TBC ผู้ผลิตกระป๋องและฝาอลูมิเนียมชั้นนำของเมืองไทย TBC เป็นบริษัทร่วมทุนไทย-อเมริกัน ระหว่าง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สแตนดาร์ด แคน จำกัด และบริษัทบอลล์ คอปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท บอลล์ คอปอเรชั่น ผู้นำด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ อันดับหนึ่งของโลก บริษัทเริ่มดำเนินการในเดือนมีนาคม 2540 บนพื้นที่กว่า 56 ไร่ ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ (WHA) อ.หนองแค จ.สระบุรี

จำนวนพนักงาน

593

รูปแบบของกระป๋อง

10

ปีที่ก่อตั้ง

1996

สายการผลิต

7

สารจากผู้บริหาร

สาโรช ชยาวิวัฒน์กุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด

“การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด โดยบริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และให้ความสำคัญกับความมั่นคง ครอบคลุมทั้งมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

บริษัทให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ, การวิจัยพัฒนาที่เข้มแข็ง, การสร้างนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างต่อเนื่อง การใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า

โดยมีแนวทางดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบดำเนินงานด้านความยั่งยืน (SDG: Sustainability Development Goal) ครอบคลุมทั้งมิติทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบและผู้นำด้านความยั่งยืนในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ และได้เริ่มใช้กลยุทธ์เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในการดำเนินงานและบริหารจัดการ เช่น Circular Supply Chain โดยเลือกใช้คู่ค้าที่มีสัดส่วนการใช้อลูมิเนียมรีไซเคิลในอัตราที่สูง ซึ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดการจัดเก็บกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วในตลาดให้กลับมาเป็นวัตถุดิบอีกครั้ง และลดโอกาสที่วัสดุจะถูกนำไปฝังกลบ เรามีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินงานเพื่อให้สามารถจัดการกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วได้อย่างครบวงจรในประเทศไทย (Closed-loop recycling of aluminium) ผลักดันให้เกิดการเก็บกลับกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วกลับมารีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นกระป๋องใบใหม่ให้ได้ 100% เพื่อไม่ให้เกิดเป็นขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อม โดยร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย และองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม