การทำงานที่ TBC

ที่ TBC เราเห็นคุณค่าและศักยภาพของพนักงานทุกคน และพร้อมจะสนับสนุนเรื่องการพัฒนาความสามารถทั้งการฝึกอบรมด้านเทคนิคและการพัฒนาส่วนบุคคล ตลอดจนสร้างทัศนคติที่สอดคล้องกับค่านิยมและวิสัยทัศน์ของ TBC

เราเสนอค่าตอบแทนตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน พร้อมทั้งจัดระบบสวัสดิการที่จำเป็น รวมถึงการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน

เราอยากให้ที่ TBC เป็นสถานที่ทำงานที่มีความสุข เราจึงฟังเสียงของพนักงาน เพราะพนักงานทุกคนเป็นทรัพยกรที่มีคุณค่า ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นและความต้องการได้ทุกเมื่อ

PRIDE

PRIDE เป็นค่านิยมองค์กรของ TBC ที่จะทำให้พนักงานมีความรู้สึกพึงพอใจอันเกิดจากความสำเร็จของตนเอง หรือจากการทำเพื่อคนอื่น ซึ่งเราเชื่อว่า PRIDE จะสามารถไปสู่ความภูมิใจในตัวเองของพนักงานและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ TBC

Life at TBC