วิสัยทัศน์

สินค้าบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มของ TBC ต้องเป็นที่ยอมรับและมีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อเป็นผู้นำและตอบโจทย์คู่ค้าและผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พันธกิจ

    • มุ่งมั่นเพื่อคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศผ่านความพึงพอใจของลูกค้า
    • มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินงานผ่านนวัตกรรมและการวิเคราะห์ข้อมูล
    • มุ่งมั่นเพื่อความสุขในที่ทำงานและชุมชนผ่านความเคารพและความเข้าใจซึ่งกันและกัน

ค่านิยมองค์กร

เราเชื่อว่าเมื่อพนักงานมีทัศนคติ ความเชื่อ และทิศทางการทำงานที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งจะเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเอง องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน