Aluminium CAN Recycling Program

จำนวนกระป๋องที่นำ
กลับมารีไซเคิล

206,492,576

กระป๋อง

ลดการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

21,681,730

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ประหยัดพลังงานจาก
การรีไซเคิล

37,581,675

กิโลวัตต์-ชั่วโมง

จำนวนวันที่ใช้ในการรีไซเคิลกระป๋องเพื่อนำกลับมาบรรจุเครื่องดื่มอีกครั้ง

60

วัน

เก็บกลับกระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อผลิตเป็นกระป๋องอลูมิเนียมใบใหม่อีกครั้ง

กระป๋องอลูมิเนียมจาก TBC ทุกใบจะถูกเก็บกลับมารีไซเคิลเป็นกระป๋องอลูมิเนียมใบใหม่ได้ 100% หมุนเวียนเป็นวงจรที่สมบูรณ์อย่างไม่รู้จบ

หลังจากเก็บรวบรวมกระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้แล้ว กระป๋องเหล่านั้นจะถูกส่งเข้าสู่โรงงานรีไซเคิล ซึ่งต้องผ่านกระบวนการคัดแยกสิ่งแปลกปลอมออก เช่น โลหะชนิดอื่นๆ และทำการบดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการหลอม จากนั้น จะนำไปขึ้นรูปในลักษณะแท่งอลูมิเนียมขนาดใหญ่และรีดให้ได้แผ่นอลูมิเนียมบางเฉียบ เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมใบใหม่อีกครั้ง คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วงจรการรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมนี้เป็นวงจรที่มีประสิทธิภาพได้โดยการจัดการกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วอย่างถูกวิธีได้โดยการ ล้าง บีบ อัด และทิ้งลงถังขยะรีไซเคิล ส่งต่อหรือบริจาคที่จุดรับกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้ว

จุดรับกระป๋องอลูมิเนียมเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล

ส่งต่อหรือบริจาคกระป๋องใช้แล้วที่ล้างสะอาดและบีบให้เล็กลง ได้ที่จุดรับต่างๆ ดังนี้

ดื่มความสดชื่น
จากกระป๋องอลูมิเนียม

ทิ้งลงถังขยะรีไซเคิล

ขนส่งกระป๋องใช้แล้ว
ไปโรงงานรีไซเคิล

เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล

ได้กระป๋องอลูมิเนียมใบใหม่
หมุนเวียนกลับมาอีกครั้ง