แผนการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนของ บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด

นโยบาย Circular Economy ของ TBC

บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้ผลิตและจัดการกับบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มกระป๋องอลูมิเนียมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตลอดวัฏจักรชีวิตบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การขนส่ง และการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค โดยดำเนินโครงการส่งเสริมการเก็บรวบรวมประป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วซึ่งสามารถรีไซเคิลทั้งใบได้ 100% ให้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และนำอลูมิเนียมที่ได้จากการขั้นตอนการรีไซเคิลนี้กลับมาผลิตเป็นกระป๋องใบใหม่อย่างครบวงจร เพื่อลดขยะบรรจุภัณฑ์ และลดการใช้อลูมิเนียมใหม่จากการขุดเหมืองแร่ (Primary Aluminium) ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนจากแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio Economy, Circular Economy and Green Economy: BCG Model) หรือโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ดาวน์โหลด

นโยบายคุณภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์

  • ลูกค้ายอมรับและไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และบริการ โดยเราพร้อมสนับสนุนให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ
  • สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานและคู่ค้ามีสำนึกรับผิดชอบต่อคุณภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์อย่างเต็มที่
  • ปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดลูกค้า กฎหมาย และมาตรฐานสากล
  • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ และส่งเสริมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำจัดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความสูญเสียจากผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพตามข้อกำหนดของลูกค้า และมีความปลอดภัยต่อการบริโภค
  • ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทั่วทั้งองค์กร ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ในเชิงบวก ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้องค์กรพร้อมต่อการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งนอกจากการกำหนดนโยบายในองค์กรแล้ว ทางบริษัทยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานเกี่ยวกับระบบอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติสำคัญในการดำเนินงาน

ดาวน์โหลด

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นการดูแลธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งประสิทธิภาพและความมั่นคง นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างคุณค่าร่วม (CSV) ทั้งคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ (กำไร) และสังคมไปพร้อมกัน และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพนักงานของบริษัท ตลอดจนสร้างความรับผิดชอบต่อผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างการยอมรับในวงกว้างของบริษัท

ความตระหนักและยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทนั้นเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กรและ PRIDE (Professional, Respect, Integrity, Dynamic, and Enjoyment) ซึ่งได้มีการปลูกฝังแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน และยังจะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านการพัฒนา ความมั่นคง และความสำเร็จในระยะยาว

ดาวน์โหลด

ระบบมาตรฐานใน TBC

องค์กรของเราใส่ใจและมุ่งมั่นเป็นอย่างมากในการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เราจึงได้นำมาตรฐานระบบการจัดการ ISO มาปรับใช้ ควบคู่ไปกับการดำเนินงานเพื่อให้ได้ใบรับรอง ASI (Aluminium Stewardship Initiative)

โดยปัจจุบันเราได้เกรด A ในมาตรฐานสากลสำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ (BRCGS) นอกจากนี้ยังได้รับ ISO 9001:2015 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ, ISO 14001:2015 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ISO 45001:2018 มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ระบบมาตรฐานเหล่านี้ช่วยให้องค์กรพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ก้าวหน้าขึ้น โดยส่งเสริมให้เกิดการประเมินตนเอง แก้ไข และปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ผ่านความตระหนักรับรู้ของพนักงาน รวมถึงความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นของผู้บริหาร