แผนการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนของ บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด

นโยบายคุณภาพ

  • ลูกค้ายอมรับและไว้วางใจ โดยเราพร้อมสนับสนุนให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่พึงพอใจที่สุด
  • ส่งเสริมพนักงานและคู่ค้าให้มีสำนึกรับผิดชอบต่อคุณภาพอย่างเต็มที่
  • ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันเป็นเหตุก่อให้เกิดความสูญเสียและสินค้าไม่ได้คุณภาพตามข้อกำหนดของลูกค้า
  • ใช้นวัตกรรมและข้อมูลเพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ
  • ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฏหมาย มาตรฐาน และข้อกำหนดของลูกค้า
  • ดูแลสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษ

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งนอกจากการกำหนดนโยบายในองค์กรแล้ว ทางบริษัทยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานเกี่ยวกับระบบอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติสำคัญในการดำเนินงาน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นการดูแลธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งประสิทธิภาพและความมั่นคง นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างคุณค่าร่วม (CSV) ทั้งคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ (กำไร) และสังคมไปพร้อมกัน และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพนักงานของบริษัท ตลอดจนสร้างความรับผิดชอบต่อผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างการยอมรับในวงกว้างของบริษัท

ความตระหนักและยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทนั้นเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กรและ PRIDE (Professional, Respect, Integrity, Dynamic, and Enjoyment) ซึ่งได้มีการปลูกฝังแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน และยังจะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านการพัฒนา ความมั่นคง และความสำเร็จในระยะยาว

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ระบบมาตรฐานใน TBC

องค์กรของเราใส่ใจและมุ่งมั่นเป็นอย่างมากในการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เราจึงได้นำมาตรฐานระบบการจัดการ ISO มาปรับใช้ ควบคู่ไปกับการดำเนินงานเพื่อให้ได้ใบรับรอง ASI (Aluminium Stewardship Initiative)

โดยปัจจุบันเราได้เกรด A ในมาตรฐานสากลสำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ (BRCGS) นอกจากนี้ยังได้รับ ISO 9001:2015 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ, ISO 14001:2015 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ISO 45001:2018 มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ระบบมาตรฐานเหล่านี้ช่วยให้องค์กรพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ก้าวหน้าขึ้น โดยส่งเสริมให้เกิดการประเมินตนเอง แก้ไข และปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ผ่านความตระหนักรับรู้ของพนักงาน รวมถึงความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นของผู้บริหาร