สารจากผู้บริหาร

สาโรช ชยาวิวัฒน์กุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด

“การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด โดยบริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และให้ความสำคัญกับความมั่นคง ครอบคลุมทั้งมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

TBC SG 2030

บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด ได้กำหนดทิศทางกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวในการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กร ยกระดับการดำเนินธุรกิจมุ่งสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ที่เรียกว่า TBC Sustainability Goals 2030 หรือ TBC SG 2030 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และส่งเสริมยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio Economy, Circular Economy, Green Economy: BCG Model) โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

ภายใต้กรอบการดำเนินงานนี้ บริษัท ได้กำหนดทิศทางกลยุทธ์ 2 ด้าน ประกอบด้วย กลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ (Product Stewardship) ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนและปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค การบริหารจัดการทรัพยากรในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดการบรรจุภัณฑ์กระป๋องอลูมิเนียมหลังการบริโภให้สามารถหมุนเวียนใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และอีกหนึ่งกลยุทธ์ คืการสร้างพลังเพื่อขับเคลื่อนสังคม (Social Impact) ทั้งสังคมภายในองค์กร ซึ่งก็คือบุคคลากรภายในบริษัทฯ โดยมีแผนงานในการดูแลสุขภาพของพนักงานทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการบริหารการเงิน รวมถึงพัฒนาศัพยภาพของพนักงานให้มีทักษะการทำงานทั้งด้าน Innovation และ Design thinking เทียบเท่าระดับสากล รวมถึงสังคมภายนอกองค์กร โดยเฉพาะชุมชนซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเช่นกัน ทางบริษัทฯ จึงได้มีแผนงานให้พนักงานของบริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด ทุกคน ได้มีส่วนร่วมกับโครงการการพัฒนาชุมชน การให้ความรู้ด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์กระป๋องอลูมิเนียม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ให้เติบโตควบคู่ไปกับองค์กรอย่างยั่งยืน 

โครงสร้างการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อความยั่งยืน รวมถึงมีการตั้งเป้าหมายและแผนงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ คือ Sustainability Goal 2030 ซึ่งเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานและกรรมการ Sustainability และ Circular Economy เพื่อดำเนินงานพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและวัตถุประสงค์
คลิก เพื่ออ่านประกาศฉบับเต็ม