สารจากผู้บริหาร

“การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด โดยบริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และให้ความสำคัญกับความมั่นคง ครอบคลุมทั้งมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

TBC SG 2030

บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด ได้กำหนดทิศทางกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวในการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กร ยกระดับการดำเนินธุรกิจมุ่งสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ที่เรียกว่า TBC Sustainability Goals 2030 หรือ TBC SG 2030 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และส่งเสริมยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio Economy, Circular Economy, Green Economy: BCG Model) โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

ภายใต้ภายแผนงาน TBC SG 2030 บริษัทได้กำหนดทิศทางกลยุทธ์ 2 ด้าน ประกอบด้วย กลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ (Product Stewardship) และกลยุทธ์ด้านการสร้างพลังเพื่อขับเคลื่อนสังคม (Social Impact)