กลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ (Product Stewardship)

 

1. Real Circularity – สร้างผลิตภัณฑ์หมุนเวียน

บริษัทฯ นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์กระป๋องอลูมิเนียม รวมถึงการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการนำบรรจุภัณฑ์กระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นกระป๋องใบใหม่อีกครั้ง โดยไม่ให้เกิดเป็นของเสียตกค้างในสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กระป๋องเครื่องดื่มอลูมิเนียมเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานดังนี้

 • เพิ่มอัตราการรีไซเคิลของกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้ว (Recycling Rate) ในประเทศไทยให้ได้ 90%
 • ร่วมกับคู่ค้าในการเพิ่มสัดส่วนการใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตประป๋องอลูมิเนียม (Recycled Content) ให้ได้ 85%

 

2. Climate Leader – แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เราให้ความสำคัญกับปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่เป็นปัญหาเร่งด่วนระดับโลกและกำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบด้านลบต่อการดำเนินธุรกิจได้ บริษัทฯ จึงกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ในกระบวนการผลิต ส่งเสริมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นขององค์กรในทุกมิติ และตั้งเป้าหมายการดำเนินงานในการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อภัยคุกคาม ดังนี้

 • ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas emission) จากกิจกรรมขององค์กรให้ได้ 55% เทียบกับปีฐาน
 • ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ในกระบวนการผลิตให้ได้ 100%

 

3. Material Health – คัดสรรวัตถุดิบที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ

ความปลอดภัยเป็นปัจจัยสำคัญของผู้บริโภคในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ เราจึงใส่ใจในการจัดหาวัตถุดิบสำหรับใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มกระป๋องอลูมิเนียมเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาวะของผู้บริโภค และกำหนดเป็นแผนงานที่จะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยตั้งเป้าหมายไว้ ดังนี้

 • หมึกพิมพ์ สารเคลือบภายในและภายนอกกระป๋อง ที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตต้องผ่านการรับรองด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพทั้งหมด 100%

 

4. Resource Efficiency – จัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด การบริหารการใช้ทรัพยากรทั้งที่เป็นวัตถุดิบและพลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่ต้นทาง และลดของเสียและมลพิษที่เกิดขึ้นในปลายทาง เพื่อให้เป็นองค์กรที่สามารถลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงสร้างโอกาสทางธุรกิจจากการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงวางเป้าหมายการดำเนินงานไว้ดังนี้

 • ลดปริมาณการใช้วัสดุอลูมิเนียมในการผลิต จากการลดความหนาของแผ่นอลูมิเนียมและลดน้ำหนักของกระป๋อง (Weight-optimization) โดยที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ยังคงเดิม เพื่อให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy efficiency improvement) โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลิตกระป๋องให้ได้ 30%
 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ (Water efficiency improvement) โดยปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและหมุนเวียนการใช้น้ำ เพื่อลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตให้ได้ 50%

 

5. Responsible Sourcing – จัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ

ความยั่งยืนด้านการจัดการซัพพลายเชน (Sustainable Supply Chain Management) เป็นประเด็นที่มีอิทธิพลกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างมาก บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด จึงมีความตระหนักและตอบสนองต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตบรรจุภัณฑ์กระป๋องอลูมิเนียมที่มีความรับผิดชอบและโปร่งใส บรรลุการจัดหารวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กร โดยมีการกำหนดแผนการดำเนินงานไว้ดังนี้

 • การจัดซื้ออลูมิเนียมทั้งหมดจะต้องมาจากคู่ค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดหาอลูมิเนียมอย่างยั่งยืน (Aluminium Stewardship Initiative)
 • ลดการผูกขาดด้านการจัดซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้า (Supplier Diversity Program) โดยเน้นการสนับสนุนการจัดซื้อจากคู่ค้าท้องถิ่นและคู่ค้ารายย่อย
 • ประเมินคู่ค้าที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ (Critical Suppliers) ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อลดความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ