TBC ร่วมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและสนับสนุนน้ำดื่มในโครงการ “คชสิทธิ์ร่วมแรง ร่วมใจ จัดการขยะครัวเรือนสู่ชุมชนปลอดขยะ”

วันที่ 30 พ.ค. 65 บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และสนับสนุนน้ำดื่มพร้อมของรางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรมในกิจกรรมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการคชสิทธิ์ร่วมแรง ร่วมใจ จัดการขยะครัวเรือนสู่ชุมชนปลอดขยะ”
โดยทีมผู้บริหารเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ นายไพฑูรย์ คุปตะพันธุ์สนธิ ได้มอบหมายให้นายยุทธนา สกุลชาติ, นายสมศักดิ์ คงสมนวน รองนายกเทศมนตรี และนายนัทธี สกุลชาติ ที่ปรึกนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนร่วมลงนามกับเจ้าอาวาสวัดขอนชะโงก, ผอ.โรงเรียนในพื้นที่ และประธานชุมชนในพื้นที่ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือบริหารจัดการขยะในชุมชนร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการมอบถังใส่ขยะอินทรีย์และถุงตาข่ายใส่ขยะรีไซเคิลแก่ผู้ร่วมกิจกรรม โดยมีทีมพี่เลี้ยง นำโดย นายประพนธ์ เป้าทอง, ผอ. ธวัช บัวสุวรรณ, นางสมคิด มลิวัลย์ และ นางวิลาวัลย์ ตระกูลเกียรติ ร่วมหนุนเสริมกิจกรรม
กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน TBC SG 2030 เป้าหมายเพื่อความยั่นยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และส่งเสริมยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ BCG Model โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ในส่วนกลยุทธ์ด้านการสร้างพลังเพื่อขับเคลื่อนสังคม (Social Impact): Community Engagement-พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องไปกับเป้าหมายระยะยาวในการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กร ยกระดับการดำเนินธุรกิจมุ่งสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
Contact Us