S__6234131

TBC มอบเงินทำบุญวัดหนองขนากและโรงพยาบาลสระบุรี

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 คุณสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด ได้มอบเงินทำบุญแก่วัดหนองขนาก จ.สระบุรี และมอบเงินบริจาคแก่โรงพยาบาลสระบุรี โดยมีเจ้าอาวาสวัดหนองขนากรับมอบเงินทำบุญ 59,995 บาท และนายแพทย์ธำรงศักดิ์ คงมั่น รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสระบุรีเป็นตัวแทนรับเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์มูลค่ารวม 120,000 บาท

กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน TBC SG 2030 เป้าหมายเพื่อความยั่นยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และส่งเสริมยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ BCG Model โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ในส่วนกลยุทธ์ด้านการสร้างพลังเพื่อขับเคลื่อนสังคม (Social Impact): Community Engagement-พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องไปกับเป้าหมายระยะยาวในการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กร ยกระดับการดำเนินธุรกิจมุ่งสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

Contact Us