1 (3)

TBC สนับสนุนกระป๋องออมสินและของขวัญสำหรับกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาล อ.หนองแค จ.สระบุรี

วันที่ 11 มกราคม 2566 นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอหนองแค ได้มอบหมายให้ นายรังสรรณ์ ทีภูเวียง และนางสาววราลี ผ่องวุฒิกุล ปลัดอำเภอผู้ประสานงานมอบกระปุกออมสินและอุปกรณ์เครื่องเขียนให้กับสถานศึกษาในพื้นที่ ต.คชสิทธิ์ ต.ไผ่ต่ำ และ ต.หนองโรง จำนวน 8 แห่ง และ ต.หนองปลิง และ ต.กุ่มหัก จำนวน 4 แห่ง เพื่อร่วมกิจกรรมมอบความสุขให้กับเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนกระปุกออมสินจาก บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด
กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน TBC SG 2030 เป้าหมายเพื่อความยั่นยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และส่งเสริมยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ BCG Model โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ในส่วนกลยุทธ์ด้านการสร้างพลังเพื่อขับเคลื่อนสังคม (Social Impact): Community Engagement-พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องไปกับเป้าหมายระยะยาวในการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กร ยกระดับการดำเนินธุรกิจมุ่งสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
Contact Us