TBC รับรางวัลฟันเฟืองพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) หนองแค

TBC ในนามตัวแทน อ.หนองแค ได้รับรางวัล “ฟันเฟือง พชอ.” (พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ) ในกิจกรรม “ร่วมกันสร้างอำเภอสุขใจ พลังคน พชอ. สระบุรี ปี 2565”

ภายในงานรับรางวัล ยังมี TED Talk สร้างแรงบันดาลใจจากผู้ที่ได้รับรางวัล โดย TBC ได้พูดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความสำเร็จด้านการจัดการขยะของอำเภอหนองแค โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งราชการและภาคีในชุมชน รวมถึงมีการทำ MOU เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันจนประสบความสำเร็จ

Contact Us