CSR ปันสุข… เพื่อน้อง ทาสี ตีเส้น ณ ร.ร. บ้านใหม่ทุ่งดินขอ

วันที่ 12 กันยายน 65 พนักงาน TBC ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมสู่ความยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ ในกิจกรรมครั้งนี้ พนักงานได้ช่วยกันพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเทปูนพื้นทางเข้าโรงเรียนที่ชำรุด ปูทางเดินระหว่างอาคารเรียน ทาสีรั้วโรงเรียนและขอบฟุตบาทต่างๆ ตีเส้นขอบสนาม 4 สนาม ประกอบด้วย สนามฟุตบอล, วอลเล่ย์บอล, แชร์บอล, บาสเกตบอล เปลี่ยนและซ่อมแซมปลั๊กไฟให้พร้อมใช้งาน

นอกจากนี้ ยังร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันและไอศกรีมแก่นักเรียน รวมถึงมอบชุดยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนบริเวณใกล้เคียงด้วย

กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน TBC SG 2030 เป้าหมายเพื่อความยั่นยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และส่งเสริมยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ BCG Model โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ในส่วนกลยุทธ์ด้านการสร้างพลังเพื่อขับเคลื่อนสังคม (Social Impact): Community Engagement-พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องไปกับเป้าหมายระยะยาวในการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กร ยกระดับการดำเนินธุรกิจมุ่งสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

Contact Us