CSR ปันสุข… เพื่อน้อง ทาสี ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดบัวลอย (สามัคคีสงเคราะห์)

วันที่ 17 ต.ค. 65 พนักงาน TBC ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนและสังคมสู่ความยั่งยืน ณ โรงเรียนวัดบัวลอย (สามัคคีสงเคราะห์) โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ประกอบด้วย การทาสีผนังอาคารเรียนและบริเวณรอบอาคารเรียน ทำความสะอาดห้องน้ำและทาสีห้องน้ำให้ใหม่ รวมถึงเปลี่ยนป้ายต่างๆ ที่ชำรุดและทาสีป้ายใหม่

   

กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน TBC SG 2030 เป้าหมายเพื่อความยั่นยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และส่งเสริมยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ BCG Model โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ในส่วนกลยุทธ์ด้านการสร้างพลังเพื่อขับเคลื่อนสังคม (Social Impact): Community Engagement-พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องไปกับเป้าหมายระยะยาวในการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กร ยกระดับการดำเนินธุรกิจมุ่งสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

Contact Us