พนักงาน TBC ทำกิจกรรมจิตอาสา “School Can Do…หนูทำได้!”

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ตัวแทนพนักงาน TBC ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ที่โรงเรียนวัดลำบัว จ.สระบุรี โดยมีโรงเรียนหนองตะเข้และโรงเรียนวัดคลอง 5 เข้าร่วมด้วย ภายใต้ชื่อโครงการ “School Can Do… หนูทำได้!”
โครงการนี้มีเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 133 คน ซึ่งกิจกรรมแต่ละฐานได้สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในโรงเรียนให้กับเด็กนักเรียน อาทิ ทำถังขยะสร้างสรรค์ ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ คุณค่าของขยะแต่ละชิ้น และความแตกต่างของกระป๋องอลูมิเนียมกับกระป๋องเหล็ก บรรยายกาศในกิจกรรมเต็มไปด้วยรอยยิ้มจากเด็กนักเรียน คุณครู ที่ได้ความรู้และความสนุกสนาน
กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน TBC SG 2030 เป้าหมายเพื่อความยั่นยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และส่งเสริมยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ BCG Model โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ในส่วนกลยุทธ์ด้านการสร้างพลังเพื่อขับเคลื่อนสังคม (Social Impact): Community Engagement-พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องไปกับเป้าหมายระยะยาวในการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กร ยกระดับการดำเนินธุรกิจมุ่งสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
Contact Us