TBC ร่วมให้ความรู้ในโครงการ “หนองโรงรวมพลัง ร่วมใจพัฒนา ลดปัญหาขยะในครัวเรือน”

วันที่ 21 มกราคม 2565 ตำบลหนองโรง จ.สระบุรี ได้จัดกิจกรรม “หนองโรงรวมพลัง ร่วมใจพัฒนา ลดปัญหาขยะในครัวเรือน” โดยมีนายทินกร บุญสาน นายก อบต. หนองโรง ร่วมเปิดกิจกรรม และมีสมาชิกร่วมกิจกรรมกว่า 100 ครัวเรือน
ทั้งนี้ มีตัวแทน TBC เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และนำเสนอตัวอย่างกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จในการจัดการขยะในชุมชนจาก สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Packaging and Recycling Management for Sustainable Environment: TIPMSE)

กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน TBC SG 2030 เป้าหมายเพื่อความยั่นยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และส่งเสริมยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ BCG Model โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ในส่วนกลยุทธ์ด้านการสร้างพลังเพื่อขับเคลื่อนสังคม (Social Impact): Community Engagement-พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องไปกับเป้าหมายระยะยาวในการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กร ยกระดับการดำเนินธุรกิจมุ่งสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน