TBC ร่วมให้ความรู้ในกิจกรรม “เปลี่ยนขยะเป็นเงิน สู่สวัสดิการชุมชน” ต.หนองนาก

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ตำบลหนองนากได้จัดกิจกรรม “เปลี่ยนขยะเป็นเงิน สู่สวัสดิการชุมชน” นำโดย ดร.วิสุทธิ์ สุกรินทร์ หัวหน้าหน่วยจัดการ สสส. สระบุรี พร้อมด้วย นางสมคิด มลิวัลล์ ทีมพี่เลี้ยงฯ โดยมีคุณชูเกียรติ นิพัทธนนท์ หัวหน้าฝ่ายบุคคลของ TBC ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน และการนำหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) มาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และลดปริมาณขยะให้น้อยลง
นอกจากนี้ยังมี นายวสันต์ คมมินทร์ นายก อบต. หนองโรง นายสำราญ สุขอินทร์ กำนัน ต.หนองนาก และ ผู้ใหญ่ชลิต นุชนาฎ หัวหน้าโครงการ “หนองนากรวมพลัง ร่วมใจพัฒนา ลดปัญหาขยะในครัวเรือน” เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเรียนรู้และผลักดันให้การจัดการขยะในชุมชนเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน TBC SG 2030 เป้าหมายเพื่อความยั่นยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และส่งเสริมยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ BCG Model โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ในส่วนกลยุทธ์ด้านการสร้างพลังเพื่อขับเคลื่อนสังคม (Social Impact): Community Engagement-พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องไปกับเป้าหมายระยะยาวในการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กร ยกระดับการดำเนินธุรกิจมุ่งสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

Contact Us