MOU ส่งเสริมการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน

วันที่ 30 พศจิกายน 2564 TBC ร่วมลงนามความร่วมมือส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชนอย่างยั่งยืนร่วมกับ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Packaging and Recycling Management for Sustainable Environment: TIPMSE) อำเภอหนองแค และอำเภอวิหารแดง ในกิจกรรมงานเวทีสานพลัง พชอ. ส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการรวมพลังของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น โดยร่วมส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชน และให้ความรู้แก่ชุมชนผ่านการบรรยายเรื่องการจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว และมุ่งส่งเสริมการนำบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมกลับมารีไซเคิลเป็นวัตถุดิบใหม่ ซึ่งเป็นความพยายามของ TBC ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนทิศทางการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมใช้แล้วให้สอดคล้องกับหลักการ EPR หรือ Extended Producer Responsibility

Contact Us