TBC มอบน้ำดื่มกระป๋องคริสตัล สนับสนุนกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณต้องใจ ธนะชานันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด สายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน พร้อมด้วย คุณสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด และคณะผู้จัดงาน Thailand Sustainability Expo 2021 (TSX) “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” มอบน้ำดื่มกระป๋องคริสตัล มูลค่า 360,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ, คุณวัลลภา สุขศิริมัช หัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ, คุณณัฐวดี พูนอำไภย์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ และคุณคนิงนิจ จันทรทิน หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย รับมอบ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย

Contact Us