Tag Archives: SustainableWasteManagement

TBC ร่วมลงนาม MOU ภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถัง

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ตัวแทน TBC ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถัง ต่อยอดให้กลายเป็นภาคีด้านการจัดการขยะที่แข็งแกร่งที่สุดในไทย พร้อมทั้งสร้างระบบนิเวศการจัดการขยะครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ รวบรวมผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มผู้ให้ความรู้-กลุ่มผู้คัดแยกขยะ-กลุ่มผู้รับจัดส่งวัสดุ-กลุ่มผู้รีไซเคิล-กลุ่มผู้รวบรวม-กลุ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์-กลุ่มผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ แก้ปัญหาขยะร่วมกัน พร้อมพัฒนา...

TBC ร่วมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและสนับสนุนน้ำดื่มในโครงการ “คชสิทธิ์ร่วมแรง ร่วมใจ จัดการขยะครัวเรือนสู่ชุมชนปลอดขยะ”

วันที่ 30 พ.ค. 65 บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และสนับสนุนน้ำดื่มพร้อมของรางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรมในกิจกรรมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการคชสิทธิ์ร่วมแรง ร่วมใจ จัดการขยะครัวเรือนสู่ชุมชนปลอดขยะ”    ...

TBC ร่วมสนับสนุนและให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะในชุมชน ต.บ้านลำ และ ต.หนองสรวง

วันที่ 27 พ.ค. 65 นายสันทัศน์ รันดาเว นายอำเภอวิหารแดง ได้เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลให้กับครัวเรือนต้นแบบที่คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และมอบถังขยะเปียกให้กับครัวเรือนใน ต.บ้านลำ และ ต.หนองสรวง ซึ่งได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “บ้านลำร่วมใจจัดการขยะต้นทางสู่ชุมชนเข้มแข็ง” และโครงการ...

TBC ร่วมให้ความรู้ในโครงการกำจัดขยะ ต.หนองหมู

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการและเครือข่ายผู้นำโครงการกำจัดขยะ ต.หนองหมู จ.สระบุรี จัดกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการกำจัดขยะร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน นำโดย คุณอารยะ ชีสังวร นายกเทศบาลตำบลหนองหมู, คุณร่วม มโนน้อม หัวหน้าสาธารณสุข...

TBC ร่วมให้ความรู้ในโครงการ “ตำบลวิหารแดง ร่วมใจลดขยะ ลดโรค สิ่งแวดล้อมสะอาด ปลอดภัย”

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ตำบลวิหารแดง จ.สระบุรี ได้จัดกิจกรรม “การขับเคลื่อนโครงการตำบลวิหารแดง ร่วมใจลดขยะ ลดโรค สิ่งแวดล้อมสะอาด ปลอดภัย” โดยมีบริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด...

TBC ร่วมให้ความรู้ในกิจกรรม “หนองจรเข้รวมพลัง ร่วมใจพัฒนา ลดปัญหาขยะในครัวเรือน”

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ตำบลหนองจรเข้ จ.สระบุรี ได้จัดกิจกรรม “หนองจรเข้รวมพลัง ร่วมใจพัฒนา ลดปัญหาขยะในครัวเรือน” นำโดย นางกัญจนา เพียนามโคตร ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมคณะทำงาน...

TBC ร่วมให้ความรู้ในกิจกรรม “เปลี่ยนขยะเป็นเงิน สู่สวัสดิการชุมชน” ต.หนองนาก

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ตำบลหนองนากได้จัดกิจกรรม “เปลี่ยนขยะเป็นเงิน สู่สวัสดิการชุมชน” นำโดย ดร.วิสุทธิ์ สุกรินทร์ หัวหน้าหน่วยจัดการ สสส. สระบุรี พร้อมด้วย นางสมคิด...

MOU ส่งเสริมการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน

วันที่ 30 พศจิกายน 2564 TBC ร่วมลงนามความร่วมมือส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชนอย่างยั่งยืนร่วมกับ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Packaging and Recycling Management...

Contact Us