คุณสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล เข้ารับพระราชทานโล่ของมูลนิธิขาเทียมฯ

วันที่ 29 มกราคม 2567 บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด ได้เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปยัง มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นองค์ประธานในการประชุมสามัญประจำปี 2567 ของคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ และทรงเปิดนิทรรศการ 30 ปี มูลนิธิขาเทียมฯ
 
ทั้งนี้ คุณสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด ได้เข้ารับพระราชทานโล่ของมูลนิธิขาเทียมฯ ในฐานะองค์กรผู้สนับสนุนกิจการของมูลนิธิฯ และรับเข็มที่ระลึกในฐานะผู้สนับสนุน โดยมีคุณกิติยา แสนทวีสุข และคุณวลีทิพย์ พรหโมบล จากหน่วยงาน Sustainability ร่วมรับเข็มที่ระลึกในฐานะผู้สนับสนุนด้วยเช่นกัน
 
 
บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด ได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ มาตั้งแต่ปี 2548 ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ในโครงการเรียกคืนวัสดุอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน โดยร่วมรณรงค์สู่ภาคสังคมเรื่องการบริจาคอลูมิเนียมใช้แล้วเพื่อสนับสนุนการจัดทำขาเทียมแก่ผู้พิการของมูลนิธิฯ
 
และในปี 2564 บริษัทฯ ได้ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน จัดทำโครงการ Recycle for Life “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ เมื่อคุณหมุนเวียน เพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ” รับบริจาคกระป๋องอลูมิเนียม เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และนำเงินสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ โดยมีเป้าหมายในปี 2566-2567 ในการรวบรวมกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้ว บริจาคให้มูลนิธิฯ เพื่อทำขาเทียมให้ได้ 100 ขาเทียม
 
นอกจากนี้ ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังสนับสนุนน้ำเปล่าบรรจุกระป๋องให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ ในการให้บริการออกหน่วยจัดทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ทั่วประเทศ เป็นจำนวนกว่า 50,000 กระป๋อง