TBC เข้าร่วมโครงการ “การเตรียมความพร้อมสินค้าส่งออกสหภาพยุโรปเพื่อรับมือกับมาตรการ CBAM”

TBC เป็นหนึ่งในองค์กรที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ “การเตรียมความพร้อมสินค้าส่งออกสหภาพยุโรปเพื่อรับมือกับมาตรการ CBAM” ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
 
 
โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ได้เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทย ประกอบด้วยกลุ่มเหล็กและเหล็กกล้า ซีเมนต์ กระแสไฟฟ้า ปุ๋ย อลูมิเนียม กระดาษ เซรามิก แก้ว พลาสติก ไฮโดรเจน และเคมีภัณฑ์ ด้วยการพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมส่งออก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) หรือมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป รวมถึงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับใช้เป็นเครื่องมือคำนวณค่า Embedded Emissions ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินและใช้ประกอบการรายงานให้กับสหภาพยุโรปตามมาตรการ CBAM อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อจัดทำกรอบแนวทางการลดก๊าชเรือนกระจกที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมส่งออกในแต่ละประเภท
 
 
ภายในงานมีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการฯ จากองค์กรที่ร่วมโครงการฯ จำนวน 16 องค์กร ทั้งยังมีการบรรยายเกี่ยวกับมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป (CBAM) และแนะนำโครงการเตรียมความพร้อมสินค้าส่งออกสหภาพยุโรปเพื่อรับมือกับมาตรการ CBAM โดย คุณปฐม ชัยพฤกษทล ผู้จัดการอาวุโส สำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำ TGO และ ผศ.ดร.วรพจน์ กนกกันฑพงษ์ อาจาร์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย