TBC Business Partner Award ประจำปี 2567

TBC Business Partner Award ประจำปี 2567 เวทีสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด และคู่ค้าที่สำคัญ และสื่อสารถึงนโยบาย ทิศทางในอนาคต และเป้าหมายด้านความยั่งยืนของ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด รวมถึงการมอบรางวัลเกียรติคุณยกย่องให้กับคู่ค้าทางธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละปี โดยปีนี้เป็นปีแรกที่ TBC จัดโครงการนี้ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 109AB ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
 
 
ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก คุณสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด เป็นผู้กล่าวถึงนโยบายและทิศทางของบริษัทที่มุ่งขับเคลื่อนองค์กรอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตลาดใหม่ๆ การนำ Sustainability approach มาปรับใช้กับองค์กร การสร้าง Smart Manufacturing การพัฒนาขีดความสามารถภายในองค์กร และการมองถึงโอกาสทางธุรกิจใหม่ของ TBC ในอนาคต
 
 
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณกาญจนา จรลีชาญชัย Senior Vice President of Commercial & Supply Chain Management ที่ได้กล่าวถึงมุมมองด้านการพัฒนาธุรกิจและการบริหารงาน Supply Chain ของ TBC เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันในการดำเนินงานร่วมกับคู่ค้า และคุณกิติยา แสนทวีสุข Head of Sustainability ได้กล่าวถึงเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ TBC หรือ TBC Sustainability Goals ทั้งในส่วนกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ (Product Stewardship) และการสร้างพลังขับเคลื่อนสังคม (Social Impact) รวมถึงโครงการด้านความยั่งยืนที่ TBC ดำเนินร่วมกับคู่ค้า
 
 
ทั้งนี้ คุณพจนีย์ สุขเกษม Supply Chain Manager ได้ขึ้นชี้แจงถึงเกณฑ์การประเมินให้คะแนนโครงการ TBC Business Partner Awards ซึ่งในปีนี้จะมีการประเมินคู่ค้าในด้านคุณภาพสินค้า ราคา การจัดส่ง การให้บริการ นวัตกรรม และความยั่งยืน โดยจะมีการมอบรางวัลเกียรติคุณยกย่องให้กับคู่ค้าทางธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในงาน Sustainability Expo ซึ่งจะจัดขึ้นช่วงเดือนตุลาคม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์