TBC ร่วมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและสนับสนุนน้ำดื่มในโครงการ “คชสิทธิ์ร่วมแรง ร่วมใจ จัดการขยะครัวเรือนสู่ชุมชนปลอดขยะ”

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 65 บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และสนับสนุนน้ำดื่มพร้อมของรางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรมในกิจกรรมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการคชสิทธิ์ร่วมแรง ร่วมใจ จัดการขยะครัวเรือนสู่ชุมชนปลอดขยะ”
โดยทีมผู้บริหารเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ นายไพฑูรย์ คุปตะพันธุ์สนธิ ได้มอบหมายให้นายยุทธนา สกุลชาติ, นายสมศักดิ์ คงสมนวน รองนายกเทศมนตรี และนายนัทธี สกุลชาติ ที่ปรึกนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนร่วมลงนามกับเจ้าอาวาสวัดขอนชะโงก, ผอ.โรงเรียนในพื้นที่ และประธานชุมชนในพื้นที่ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือบริหารจัดการขยะในชุมชนร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการมอบถังใส่ขยะอินทรีย์และถุงตาข่ายใส่ขยะรีไซเคิลแก่ผู้ร่วมกิจกรรม โดยมีทีมพี่เลี้ยง นำโดย นายประพนธ์ เป้าทอง, ผอ. ธวัช บัวสุวรรณ, นางสมคิด มลิวัลย์ และ นางวิลาวัลย์ ตระกูลเกียรติ ร่วมหนุนเสริมกิจกรรม
กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน #TBCSG2030 ในส่วนกลยุทธ์ด้านการสร้างพลังเพื่อขับเคลื่อนสังคม: Community Engagement-พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องไปกับเป้าหมายระยะยาวในการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กร ยกระดับการดำเนินธุรกิจมุ่งสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Contact Us