TBC ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science Based Target: SBT) ปีงบประมาณ 2565”

TBC ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 7 องค์กรนำร่องในการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science Based Target: SBT) ปีงบประมาณ 2565” โดยมีคุณกิตติยา แสนทวีสุข New Ventures Head of Sustainability เป็นตัวแทนบริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO นำโดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ECEE) ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองค์กรนำร่องที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 7 องค์กร ได้เปิดงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Target: SBT) ปีงบประมาณ 2565” ณ ห้องแคทลียา 1 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Targets) ในการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคธุรกิจ รวมถึงเกิดการวางแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการควบคุมก๊าซเรือนกระจกของโลกไม่ให้เกิน 1.5 หรือ 2 องศาเซลเซียส

โดย TGO และ ECEE จะส่งเสริมและสนับสนุนทางเทคนิคพร้อมให้คำปรึกษาด้านการตั้งเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงแนวทางดำเนินงาน และการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายแก่องค์กรธุรกิจนำร่อง

การร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องไปกับแผนงาน #TBCSG2030 ในส่วนของ Product Stewardship หรือกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ ด้านการเป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ที่มุ่งเป้าหมายระยะยาวในการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กร ยกระดับการดำเนินธุรกิจมุ่งสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us