TBC ร่วมให้ความรู้ในโครงการ “หนองโรงรวมพลัง ร่วมใจพัฒนา ลดปัญหาขยะในครัวเรือน”

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 65 ที่ผ่านมา ตำบลหนองโรงได้กัดกิจกรรมหนองโรงรวมพลัง ร่วมใจพัฒนา ลดปัญหาขยะในครัวเรือน โดยมีนายทินกร บุญสาน นายก อบต. หนองโรง ร่วมเปิดกิจกรรม และมีสมาชิกร่วมกิจกรรมกว่า 100 ครัวเรือน
โดยตัวแทน TBC ได้เข้าไปมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และนำเสนอตัวอย่างกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จในการจัดการขยะในชุมชนจาก TIMPSE ภายในกิจกรรมยังมีเกมละลายพฤติกรรม และแจกของรางวัลแก่ผู้ร่วมงาน
กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน TBC SG 2030 เป้าหมายเพื่อความยั่นยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และส่งเสริมยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ BCG Model โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (#TBCSG2030) ในส่วนของกลยุทธ์ด้านการสร้างพลังเพื่อขับเคลื่อนสังคมที่มุ่งเป้าหมายระยะยาวในการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กร ยกระดับการดำเนินธุรกิจมุ่งสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us