TBC ร่วมกิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565

TBC ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565 และร่วมแจกน้ำดื่มในกระป๋องอลูมิเนียมแก่ผู้ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 65 ที่ผ่านมา ณ บริเวณวัดเขาน้อย หินกอง ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 

ในกิจกรรมครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนโครงการ ประกอบไปด้วย เทศบาลตำบลหินกอง, บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด, บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด, บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด, บริษัท ปัจจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และวัดเขาน้อย หินกอง 

โดยมีนายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ร่วมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวน 600 ต้น บนเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ รอบบริเวณวัดเขาน้อย

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการการจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อความยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

  • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สระบุรี: การสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี: สนับสนุนปุ๋ยปลูกต้นไม้และร่วมจัดนิทรรศการ
  • เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สระบุรี และเครือข่ายหน่วยจัดการ Node flagship: โครงการต้นแบบที่มีการบริหารจัดการขยะในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
  • บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด: Aluminium Loop บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน #TBCSG2030 ในส่วนกลยุทธ์ด้านการสร้างพลังเพื่อขับเคลื่อนสังคม: Community Engagement-พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องไปกับเป้าหมายระยะยาวในการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กร ยกระดับการดำเนินธุรกิจมุ่งสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us