TBC เปลี่ยนไปใช้พลังงานทางเลือก

ต้นปี 2564 TBC มีแผนที่จะติดตั้ง แผง Solar cell ซึ่งในช่วงแรกนั้นค่าพลังงานจะอยู่ที่ 996,543 kW ซึ่งการติดตั้งจะเริ่มต้นในช่วงเดือนเมษายนศกนี้ ซึ่งผลของการติดตั้งพลังงานทางเลือกนี้จะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 684 MWh ในปี 2564 นี้ และนั้นก็หมายความว่าเราจะสามารถช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้ออกไซน์ได้ถึง 720 ตันต่อปี แผนในอนาคตนั้น TBC จะมุ่งมั่นที่จะลดการใช้พลังงานเชื่อเพลิง และเพิ่มการใช้พลังงานทางเลือกให้มากขึ้นกว่า 30% ในปี 2568

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us