Tag Archives: WasteManagement

MOU ภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถัง

TBC ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถัง ต่อยอดให้กลายเป็นภาคีด้านการจัดการขยะที่แข็งแกร่งที่สุดในไทย พร้อมทั้งสร้างระบบนิเวศการจัดการขยะครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ รวบรวมผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มผู้ให้ความรู้-กลุ่มผู้คัดแยกขยะ-กลุ่มผู้รับจัดส่งวัสดุ-กลุ่มผู้รีไซเคิล-กลุ่มผู้รวบรวม-กลุ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์-กลุ่มผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ แก้ปัญหาขยะร่วมกัน พร้อมพัฒนา Green Learning Network หวังขยายภาคีเครือข่ายสู่โรงเรียน CONNEXT...

TBC ร่วมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและสนับสนุนน้ำดื่มในโครงการ “คชสิทธิ์ร่วมแรง ร่วมใจ จัดการขยะครัวเรือนสู่ชุมชนปลอดขยะ”

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 65 บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และสนับสนุนน้ำดื่มพร้อมของรางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรมในกิจกรรมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการคชสิทธิ์ร่วมแรง ร่วมใจ จัดการขยะครัวเรือนสู่ชุมชนปลอดขยะ”...

TBC ร่วมสนับสนุนและให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะในชุมชน ต.บ้านลำ และ ต.หนองสรวง

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 65 นายสันทัศน์ รันดาเว นายอำเภอวิหารแดง ได้เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลให้กับครัวเรือนต้นแบบที่คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และมอบถังขยะเปียกให้กับครัวเรือนใน ต.บ้านลำ และ ต.หนองสรวง ซึ่งได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “บ้านลำร่วมใจจัดการขยะต้นทางสู่ชุมชนเข้มแข็ง” และโครงการ...

TBC ร่วมให้ความรู้ในโครงการกำจัดขยะ ต.หนองหมู

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 65 คณะกรรมการและเครือข่ายผู้นำโครงการกำจัดขยะ ต.หนองหมู ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการฯ ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน นำโดย คุณอารยะ ชีสังวร นายกเทศบาลตำบลหนองหมู, คุณร่วม มโนน้อม หัวหน้าสาธารณสุข...

TBC ร่วมให้ความรู้ใน “โครงการตำบลวิหารแดง ร่วมใจลดขยะ ลดโรค สิ่งแวดล้อมสะอาด ปลอดภัย”

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 65 ตำบลวิหารแดง ได้จัดกิจกรรม “การขับเคลื่อนโครงการตำบลวิหารแดง ร่วมใจลดขยะ ลดโรค สิ่งแวดล้อมสะอาด ปลอดภัย” โดยมีบริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน...

TBC ร่วมให้ความรู้ในกิจกรรม “หนองจรเข้รวมพลัง ร่วมใจพัฒนา ลดปัญหาขยะในครัวเรือน”

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 65 ที่ผ่านมา ตำบลหนองจรเข้ได้จัดกิจกรรม “หนองจรเข้รวมพลัง ร่วมใจพัฒนา ลดปัญหาขยะในครัวเรือน” นำโดย นางกัญจนา เพียนามโคตร ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมคณะทำงาน ร่วมกับทีมวิทยากรจาก...

TBC ร่วมให้ความรู้ในกิจกรรม “เปลี่ยนขยะเป็นเงิน สู่สวัสดิการชุมชน” ต.หนองนาก

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 65 ที่ผ่านมา ตำบลหนองนากได้จัดกิจกรรม “เปลี่ยนขยะเป็นเงิน สู่สวัสดิการชุมชน” นำโดย ดร.วิสุทธิ์ สุกรินทร์ หัวหน้าหน่วยจัดการ สสส. สระบุรี พร้อมด้วย...

TBC ร่วมให้ความรู้ในโครงการ “หนองโรงรวมพลัง ร่วมใจพัฒนา ลดปัญหาขยะในครัวเรือน”

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 65 ที่ผ่านมา ตำบลหนองโรงได้กัดกิจกรรมหนองโรงรวมพลัง ร่วมใจพัฒนา ลดปัญหาขยะในครัวเรือน โดยมีนายทินกร บุญสาน นายก อบต. หนองโรง ร่วมเปิดกิจกรรม และมีสมาชิกร่วมกิจกรรมกว่า...

Contact Us