Tag Archives: ClimateLeader

TBC ร่วมจัดนิทรรศการในงาน TCAC (Thailand Climate Action Conference)

TBC ร่วมออกบูธนิทรรศการภายใต้หัวข้อ Climate technology: เทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในงาน Thailand Climate Action Conference โดยนำเสนอบรรจุภัณฑ์กระป๋องอลูมิเนียมที่สามารถรีไซเคิลหมุนเวียนในระบบวงจรปิดได้อย่างไม่รู้จบ หรือเรียกว่า Closed-Loop Recycling ซึ่งตอบโจทย์หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน...

TBC ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science Based Target: SBT) ปีงบประมาณ 2565”

TBC ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 7 องค์กรนำร่องในการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science Based Target: SBT) ปีงบประมาณ 2565” โดยมีคุณกิตติยา แสนทวีสุข...

Contact Us