MOU ส่งเสริมการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน

TBC ร่วมลงนามความร่วมมือส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชนอย่างยั่งยืนร่วมกับ TIPMSE อำเภอหนองแค และอำเภอวิหารแดง ในกิจกรรมงานเวทีสานพลัง พชอ. ส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 64

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการรวมพลังของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น โดยร่วมส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชน และให้ความรู้แก่ชุมชนผ่านการบรรยายเรื่องการจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว และมุ่งส่งเสริมการนำบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมกลับมารีไซเคิลเป็นวัตถุดิบใหม่ ซึ่งเป็นความพยายามของ TBC ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนทิศทางการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมใช้แล้วให้สอดคล้องกับหลักการ EPR หรือ Extended Producer Responsibility

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us