Graphic Training: การอบรมกระบวนการเตรียมงานพิมพ์กระป๋องและฝาอลูมิเนียม

บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด โดยคุณสาคร ชยาวิวัฒน์กุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาด ได้ให้การต้อนรับคณะลูกค้าเข้าร่วมการอบรมกับหน่วยงาน Graphic ในหัวข้อ การเตรียมงานพิมพ์กระป๋องและฝาอะลูมิเนียม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในกระบวนการเตรียมพิมพ์ และระบบการพิมพ์งานกระป๋องและฝาอะลูมิเนียม

ซึ่งได้รับความสนใจ และให้การตอบรับเข้าร่วมอบรม มาจากหน่วยงานต่างๆ ของลูกค้า ได้แก่ ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคุณภาพ ฝ่ายผลิต รวมถึงผู้บริหาร โดยจะจัดขึ้นทั้งหมด 4 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 9 สิงหาคม 2561

รุ่นที่ 2 วันที่ 6 กันยายน 2561

รุ่นที่ 3 วันที่ 4 ตุลาคม 2561

รุ่นที่ 4 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us