Category Archives: Operational Excellence

บริษัท TBC ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 8 องค์กรดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม

4 ธันวาคม 2563 คุณสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล เป็นตัวแทนบริษัทฯ ขึ้นรับรางวัลเชิดชูเกียรตินี้ กิจกรรมภายในงาน มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชนที่มีผลงานด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น รวม 46 รางวัล ได้แก่...

Contact Us