Category Archives: Operational Excellence

TBC เปลี่ยนไปใช้พลังงานทางเลือก

ต้นปี 2564 TBC มีแผนที่จะติดตั้ง แผง Solar cell ซึ่งในช่วงแรกนั้นค่าพลังงานจะอยู่ที่ 996,543 kW ซึ่งการติดตั้งจะเริ่มต้นในช่วงเดือนเมษายนศกนี้ ซึ่งผลของการติดตั้งพลังงานทางเลือกนี้จะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 684 MWh ในปี...

บริษัท TBC ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 8 องค์กรดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม

4 ธันวาคม 2563 คุณสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล เป็นตัวแทนบริษัทฯ ขึ้นรับรางวัลเชิดชูเกียรตินี้ กิจกรรมภายในงาน มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชนที่มีผลงานด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น รวม 46 รางวัล ได้แก่...

Contact Us