PM Can Line: 1 position

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา ช่างกลมช่างยนต์, เทคนิคการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในสายการผลิตอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้พอสมควร

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Us