โครงการช่วยเหลือโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

​ บริษัทฯ จัดโครงการ ” จิตอาสา ” โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่โรงพยาบาลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 และที่โรงพยาบาลสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง โดยการนำหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ไปมอบให้แก่โรงพยาบาล เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนผู้ป่วยที่มารับบริการ ในช่วงการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการในครั้งนี้​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us