โครงการช่วยเหลือชุมชนรอบโรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

บริษัทฯ จัดโครงการ ” จิตอาสา ” โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่ วัดสันติวิหาร ตำบลโคกตูม อำเภอหนองแค สระบุรี ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ที่บ้านหมู่ 1 ต.หนองปลาหมอ และเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบ จากเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการนำสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่มีผลกระทบ ในช่วงการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ให้การสนับสนุนสินค้าอุปโภค บริโภคในการจัดทำโครงการในครั้งนี้​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us