บริษัท TBC ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 8 องค์กรดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม

4 ธันวาคม 2563 คุณสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล เป็นตัวแทนบริษัทฯ ขึ้นรับรางวัลเชิดชูเกียรตินี้ กิจกรรมภายในงาน มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชนที่มีผลงานด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น รวม 46 รางวัล ได้แก่ รางวัลถ้วยพระราชทานฯ โครงการชุมชนปลอดขยะ zero waste ระดับประเทศ รางวัล ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ รางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม รางวัลอุทยานธรณีประเทศไทย และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการอนุรักษ์แหล่งมรดกธรณีและการดำเนินการอุทยานธรณี รวมทั้ง การจัดกิจกรรมและนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ และภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us