คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตของบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ร่วมกับ บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด

15 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง การประเมินวัฏจักรชีวิตของบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม อีก 3 ประเภทในประเทศไทย (Life Cycle Assessment of Beverage Packaging – Aluminum Cans, Polyethylene Terephthalate Bottles, Glass Bottles and Carton – In Thailand)
ความร่วมมือดังกล่าว ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดการพัฒนางานวิจัยด้านวิศวกรรมบูรณาการ และการประเมินความยั่งยืนตลอดวัฏจักรชีวิตของบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอลูมิเนียมและบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มในประเทศไทย โดยร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะในด้านวิศวกรรมบูรณาการ และผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยจากความร่วมมือนี้ไปใช้ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us